วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สงครามโลกครั้งที่2


สงครามโลก ครั้งที่ 2

31. ข้อสรุปของสงครามโลก ครั้งที่ 2 (.. 1939-1945)

                31.1 ช่วงเวลาที่เกิดสงคราม รวมเวลา 6 ปี

                                - เริ่มเมื่อวันที่ 3 กันยายน ..1939 เมื่อเยอรมนีบุกโปแลนด์
                                - สิ้นสุดในวันที่ 14 สิงหาคม ..1945 เมื่อญี่ปุ่นประกาศยอมจำนน

                31.2 ประเทศคู่สงคราม แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ดังนี้

                                (1) กลุ่มประเทศฝ่ายพันธมิตร ชาติผู้นำที่สำคัญ ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา และสหภาพโซเวียต รวมทั้งยังมีประเทศในภูมิภาคต่าง  เข้าร่วมสมทบด้วยอีกจำนวนมาก

                                (2) กลุ่มประเทศฝ่ายอักษะ ชาติผู้นำที่สำคัญได้แก่ เยอรมนี ญี่ปุ่น และอิตาลี

                31.3 ความสำคัญของสงครามโลก ครั้งที่ 2 เป็นสงครามที่เกิดในเกือบทุกภูมิภาคของโลก โดยเฉพาะในทวีปยุโรปและเอเชีย มีประเทศต่าง  เข้าร่วมจำนวนมาก เป็นสงครามที่สร้างความหายนะ และมีผลกระทบต่อประเทศต่าง  ที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มากกว่าสงครามโลก ครั้งที่ 1

                มีผู้คนเสียชีวิต ทั้งทหารและพลเรือนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 75 ล้านคน เพราะการใช้อาวุธที่มีประสิทธิภาพในการทำลายล้างสูง โดยเฉพาะระเบิดปรมาณูหรือนิวเคลียร์ (Atomic Bomb ) ซึ่งสหรัฐอเมริกาใช้กับญี่ปุ่น โดยทิ้งที่เมืองฮิโรชิมาและเมืองนางาซากิ จนทำให้ญี่ปุ่นต้องยอมแพ้ในที่สุด

32. สาเหตุที่นำไปสู่สงครามโลก ครั้งที่ 2

                32.1 ความล้มเหลวขององค์การสันนิบาตชาติ การทำหน้าที่รักษาสันติภาพของสันนิบาตชาติ ไม่ประสบผลสำเร็จ เพราะสันนิบาตไม่มีกองทหารและไม่มีอำนาจยับยั้งข้อพิพาทระหว่างประเทศได้ อีกทั้งสหรัฐอเมริกาไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกจึงทำให้สันนิบาตชาติอ่อนแอ

                32.2 การเติบโตของลัทธินิยมทางทหาร มีผู้นำหลายประเทศได้สร้างความเข้มแข็งทางทหารและสะสมอาวุธร้ายแรงต่าง  ได้แก่ เยอรมนี อิตาลี และญี่ปุ่น เพื่อขยายอำนาจทางการเมืองโดยใช้กำลังเข้ายึดครองดินแดนต่าง  และใช้กองทัพปกป้องผลประโยชน์ของชาติตน

                32.3 ความไม่เป็นธรรมของสนธิสัญญาสันติภาพ ได้แก่ สนธิสัญญาแวร์ซายส์และสัญญาสันติภาพฉบับอื่น  ภายหลังเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 1 สิ้นสุดลง ซึ่งเยอรมนีและชาติผู้แพ้สงครามถูกบังคับให้สงนามในสัญญาที่ตนเป็นฝ่ายเสียเปรียบ เช่น การสูญเสียดินแดนอาณานิคมและจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามจำนวนมหาศาล จึงต้องการล้มเลิกเงื่อนไขข้อตกลงตามสัญญาฉบับนี้

                32.4 การแข่งขันทางเศรษฐกิจ ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 อังกฤษและฝรั่งเศสยังคงเป็นประเทศที่มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ แต่เยอรมนี ซึ่งเป็นฝ่ายปราชัยในสงครามและต้องสูญเสียดินแดนอารานิคมให้แก่ชาติมหาอำนาจทั้งสองไปจนเกือบหมด รวมทั้งอิตาลีและญี่ปุ่น ซึ่งมีอาณานิคมน้อยกว่า จึงอยู่ในฐานะประเทศที่มีกำลังทางเศรษฐกิจไม่เข้มแข็ง

                ประเทศดังกล่าว จึงต้องการเร่งพัฒนาความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศตนเป็นผลให้เกิดการแข่งขันกับประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจเดิม โดยเฉพาะด้านการค้าระหว่างประเทศและการแสวงหาแหล่งวัตถุดิบ จึงนำไปสู่ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศในที่สุด

                32.5 ความขัดแย้งในอุดมการณ์ทางการเมือง แนวความคิดของผู้นำประเทศที่นิยมลัทธิทางทหารได้แก่ ฮิตเลอร์ ผู้นำลัทธินาซี (Nazism) ของเยอรมนี และมุสโสลินี ผู้นำลัทธิฟาสต์ซิสม์ (Fascism) ของอิตาลี ทั้งสองต่อต้านแนวความคิดเสรีนิยมและระบบการเมืองแบบรัฐสภาของชาติยุโรป แต่ให้ความสำคัญกับพลังของลัทธิชาตินิยม ความเข้มแข็งทางทหาร และอำนาจของผู้นำมากกว่า

33. ชนวนของสงครามโลก ครั้งที่ 2

                33.1 เหตุการณ์ที่นำไปสู่สงครามโลก ครั้งที่ 2 หรือชนวนระเบิดที่เป็นจุดเริ่มต้นของสงครามอย่างแท้จริง คือ กรณีเยอรมนีบุกโปแลนด์ เมื่อวันที่ 3 กันยายน ..1939 ทำให้อังกฤษและฝรั่งเศสซึ่งสนับสนุนโปแลนด์ ประกาศสงครามกับเยอรมนีทันที ต่อมาเมื่อการรบขยายตัวทำให้นานาประเทศที่เกี่ยวข้องถูกดึงเข้าร่วมในสงครามเพิ่มมากขึ้น

                33.2 สงครามขยายตัวในเอเชียและภูมิภาคอื่น  ของโลก เมื่อญี่ปุ่นซึ่งเป็นพันธมิตรของเยอรมนีได้โจมตีฐานทัพเรือของสหรัฐอเมริกาที่อ่าวเพิร์ล หมู่เกาะฮาวาย เมื่อวัน 7 ธันวาคม ..1941 ทำให้สหรัฐอเมริกาประกาศเข้าร่วมสงครามเป็นฝ่ายเดียวกับชาติพันธมิตรอย่างเป็นทางการ

34. ผลของสงครามโลก ครั้งที่ 2

                                สงครามโลก ครั้งที่ 2 มีผลกระทบต่อโลก ดังนี้

                34.1 ความหายนะจากภัยสงคราม อาวุธที่ใช้ในสงครามโลก ครั้งที่ 2 มีประสิทธิภาพและกำลังทำลายร้ายแรงสูงกว่าในสงครามโลก ครั้งที่ 1 มาก เช่น จรวดและเครื่องบินขับไล่ที่ใช้เครื่องยนต์เจ็ต (Jet Engine) ซึ่งบินได้ระดับสูงและมีความเร็วมาก การทิ้งระเบิดทางอากาศเพื่อโจมตีจุดยุทธศาสตร์สำคัญ และการใช้ระเบิดนิวเคลียร์ เป็นต้น เป็นผลให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินมากกว่าในสงครามโลก ครั้งที่ 1 หลายสิบเท่า

                34.2 การเกิดสงครามเย็น (Cold war) ภายหลังเมื่อสงครามโลก ครั้งที่ 2 ยุติลง ในปี ..1945 ทั้งสหรัฐเมริกาและสหภาพโซเวียตกลายเป็นประเทศมหาอำนาจชั้นนำของโลก และแข่งขันกันเข้ามามีบทบาทและอิทธิพลในทวีปยุโรป โดยให้ความช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศต่าง  

                การแข่งขันกันขยายอำนาจและอิทธิพลระหว่างสหรัฐอเมริกาชาติผู้นำของโลกเสรีประชาธิปไตยกับสหภาพโซเวียตประเทศผู้นำค่ายคอมมิวนิสต์ ทำให้โลกเกิดภาวะ “สงครามเย็น” หรือสงครามอุดมการณ์ ซึ่งค่อย  แพร่ขยายขอบเขตจากยุโรปไปยังภูมิภาคอื่น  ทั่วโลกในเวลาต่อมา

                34.3 การแบ่งแยกดุลอำนาจทางการเมืองในยุโรป เพราะการแข่งขันอำนาจระหว่างชาติ มหาอำนาจสองค่ายซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกัน ทำให้ประเทศในยุโรปถูกแบ่งออกเป็นสองค่ายด้วยเช่นกัน ดังนี้

                กลุ่มประเทศยุโรปตะวันตกโดยมีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำ และกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออกซึ่งมีสหภาพโซเวียเป็นผู้นำ ต่างฝ่ายต่างให้การสนับสนุนพัฒนาความเข้มแข็งแก่ประเทศสมาชิกในกลุ่มของตน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และการทหาร

                34.4 การก่อตั้งองค์การสหประชาชาติ (United Nations) ก่อนที่สงครามโลกครั้งที่2 จะยุติลงประเทศมหาอำนาจของโลก เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และสหภาพโซเวียต ได้ร่วมลงนามใน “กฎบัตรแอตแลนติก” (Atlantic Charter) ในปี</S< />  ค.ศ.1941 เพื่อกำหนดแนวทางจัดตั้งองค์การรักษาสันติภาพของโลกขึ้น</SPAN< /> จนกระทั่งเมื่อสงครามสิ้นสุดลง  ในปี ค.ศ 1945  องค์การสหประชาชาติ (UN) จึงถือกำเนิดขึ้นโดยความร่วมมือก่อตั้งของประเทศสมาชิกดั้งเดิม  51  ประเทศเพื่อทำหน้าที่เป็นองค์กรสากลระหว่างประเทศในการธำรงรักษาสันติภาพของโลก</< td>

    

33 ความคิดเห็น:

ธนดล คงสกุล กล่าวว่า...

รับทราบครับ
ธนดล 3/9

นิภาภรณ์ ชื่นประโคน กล่าวว่า...

ขอคุณค่ะ อาจารย์ที่ให้ความรู้ :)
นิภาภารณ์ ม.๓/๑๐

เมธาำพร พันธ์ขาว กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ
ภูมิระพี พหรมมาศ กล่าวว่า...

รับทราบแล้วครับ

ภูมิระพี 3/11

เมธาำพร พันธ์ขาว กล่าวว่า...

รับทราบค่ะ
เมธาพร 3/9

thanaporn au กล่าวว่า...

รับทราบแล้วค่ะ

ธนภรณ์ 3/11

Matsupa Pong-udom กล่าวว่า...

รับทราบค่ะ มาศสุภา3/9

krutida กล่าวว่า...

สนใจดีมากอย่างนี้ รับเกรด 5 ไปเลยค่ะ 55555555

warangkana mali กล่าวว่า...

รับทราบค่ะอาจารย์(:
วรางคณา 3/10 เลขที่ 25

nangpaizii Rs B กล่าวว่า...

รับทราบค่ะ
ปานเพชร 3/10

warinya Samngamthong กล่าวว่า...

รับทราบแล้วค่ะ

วริญญา 3/9 เลขที่ 28

พรนภา เนตรประสม กล่าวว่า...

รัทราบค่ะ
พรนภา 3/10 เลขที่ 20

ชฎาพร ช้างจันทร์ กล่าวว่า...

รับทราบค่ะ ><

ชฎาพร 3/9

ภิเศก ประเทืองสิน กล่าวว่า...

รับทราบคับ ภิเศก3/11

Wannapa กล่าวว่า...

รับทราบค่ะ
วรรณนภา 3/10 เลขที่ 22

ณัฐพงษ์ ดอกมะลิ กล่าวว่า...

รับทราบ ครับ ณัฐพงษ์ ดอกมะลิ 3/2 เลขที่ 9

ชินภัทร ห่านนิมิตกุลชัย กล่าวว่า...

รับทราบครับ
ชินภัทร 3/10

น้องเรียม กล่าวว่า...

รับทราบค่ะ
น้องเรียม3/9

nangpaizii Rs B กล่าวว่า...

รับทราบค่ะ :)
ปานเพชร 3/10

บุศยา พุ่มสุวรรณ กล่าวว่า...

รับทราบค่ะ
บุศยา 3/9 :D

Pongsathon Dawkrajay กล่าวว่า...

รับทราบครับ
พงศธร 3/11

สัจธรรม ใจถาคำ กล่าวว่า...

รับทราบครับ
สัจธรรม 3/9

สาฬหะ กุลกิจ กล่าวว่า...

รับทราบแล้วครับ
สาฬหะ 3/11

Matsupa Pong-udom กล่าวว่า...

รับทราบค่ะ มาศสุภา 3/9

ปวันรัตน์ ทิพย์กองลาศ กล่าวว่า...

รับทราบค่ะ ปวันรัตน์ 3/9

panida sarachai กล่าวว่า...

รับทราบค่ะ
พนิดา 3/11 เลขที่25

เก็บตะวัน กิจมงคลธรรม กล่าวว่า...

รับทราบค่ะ
เก็บตะวัน 3/11

ภูมิศักดิ์ สินจรูญศักดิ์ กล่าวว่า...

รับทราบแล้วคับ ภูมิศักดิ์3/9

ศุภรัตน์ พิมสาร กล่าวว่า...

รับทราบค้า
ศุภรัตน์ 3/7

ขนิษฐา 3/8 กล่าวว่า...

รับทราบค่ะ
ขนิษฐา3/8

krutida กล่าวว่า...

วันนี้ กำลังให้คะแนน ใครเม้นท์ ได้ 2 point 55555

อภิญญา สมวิจิตร์ กล่าวว่า...

รับทราบแล้วค่ะ
อภิญญา 3/9

รินรดี ภูมี กล่าวว่า...

รับทราบค่ะ คุณครู

รินรดี 3/11 เลขที่ 30

แสดงความคิดเห็น