คำอธิบายรายวิชา


รายวิชา ประวัติศาสตร์              รหัสวิชา ส23103                 จำนวน   0.5   หน่วยกิต
                            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3          ภาคเรียนที่ 1        ปีการศึกษา 2555                1. คาบ/สัปดาห์


                ศึกษาวิเคราะห์พัฒนาทางประวัติศาสตร์ของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ในด้านต่าง ๆ  เกี่ยวกับการสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานีไทย  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรือง  บทบาทของพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรี ในการสร้างสรรค์ความเจริญและมั่นคงของชาติ  พัฒนาการทางด้านการเมือง  การปกครอง  สังคม  เศรษฐกิจ  และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ศึกษาวิเคราะห์สาเหตุปัจจัยและผลของเหตุการณ์สำคัญที่มีต่อการพัฒนาชาติไทย เช่น สนธิสัญญาเบาว์ริงในรัชกาลที่  4  การปฏิรูปประเทศในสมัยรัชกาลที่  5  การเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่  1  และ
ครั้งที่  2
               ศึกษาวิเคราะห์บทบาทของไทยในสังคมโลกตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงปัจจุบัน  รวมทั้งวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยและวิเคราะห์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาและสร้างสรรค์ชาติไทย 
              โดยใช้ทักษะการรวบรวมข้อมูล  การสืบค้น  การเชื่อมโยง  การวิเคราะห์  การสังเคราะห์  การอธิบาย  การสรุปความ 
            ทั้งนี้เพื่อให้เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย  เกิดความรักและความภาคถูมิใจในวัฒนธรรมไทย  
ภูมิปัญญาไทย   ตระหนักและเห็นความสำคัญในบรรพบุรุษไทยที่ได้ปกป้องและสร้างสรรค์ความเจริญให้กับประเทศชาติจนถึงทุกวันนี้  

มาตรฐานการเรียนรู้/ระดับชั้น/ตัวชี้วัด
             ส 4.3      . 3/1,3/2,3/3,3/4             

รวม  4    ตัวชี้วัดหน่วยการเรียนรู้
วิชา  ประวัติศาสตร์          รหัสวิชา    23103          ชั้น  ม.3
จำนวนหน่วยการเรียนรู้     0.5   หน่วย                                         จำนวน    ­20   ชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
เวลา (ชั่วโมง)
1
การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ 
2
2
พัฒนาการด้านการปกครองของไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 
3
3
พัฒนาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                          
3
4
พัฒนาการด้านเศรษฐกิจของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 
3
5
พัฒนาการด้านสังคมของไทยสมัยรัตนโกสินทร์  
2
6
พัฒนาการด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของไทยสมัยรัตนโกสินทร์  
3
7
บุคคลสําคัญในสมัยรัตนโกสินทร์ 
2
สอบเก็บคะแนน
2
รวมทั้งหมด
20


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น