วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555

หัวข้อรายงาน

หัวข้อรายงาน

จัดทำรายงานด้วย เพาเวอร์พ้อยท์ 20  ภาพ  เป็นอย่างน้อย  ส่ง   1 กรกฏาคม 55  ห้องใด หัวหน้ายังไม่นำกลุ่มรายงานส่งครู  ให้นำมาส่งภายในวันจันทร์  เป็นความรับผิดชอบของหัวหน้า1. ไพร่

2. ทาส

3. วัดประจำรัชกาล

4. นายกรัฐมนตรี

5. การเสียดินแดนสมัยรัชกาลที่ 5

6. ชาวตะวันตกในสมัยรัตนโกสินทร์

7. เงินตรา

8. การทำสนธิสัญญาบาวริง

9.  การปฏิวัติ 2475

10.  สงครามเก้าทัพ

11   ขุนนาง

12   จารีตนครบาล

13  ไทยกับสงครามโลกครั้งที่ 1

14 ไทยกับสงครามโลกครั้งที่ 2

15 ขบวนการเสรีไทย

47 ความคิดเห็น:

สมถวิล 3/7 กล่าวว่า...

รับทราบค้ะ

สมถวิล 3/7

pornnapat panjina กล่าวว่า...

ทราบแล้วค่ะ

พรนภัส 3/9

อธิตยา ดิษฐี กล่าวว่า...

รับทราบค่ะ

อธิตยา 3/9

jarunate sanyamad กล่าวว่า...

รับทราบค่ะ
จารุเนตร 3/10

รัฐกร เสประธานนท์ กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ
ยุพาพัชร์ 3/8 กล่าวว่า...

รับทราบค่ะ
ยุพาพัชร์ 3/8

ศิริดาวัลย์ กุลภัทราพงศ์ กล่าวว่า...

รับทราบค่ะ
ศิริดาวัลย์ 3/7

ชฎาพร ช้างจันทร์ กล่าวว่า...

รับทราบแล้วค่ะ
ชฎาพร 3/9

warangkana mali กล่าวว่า...

รับทราบค่ะ!!
วรางคณา 3/10 เลขที่ 25

Cuz Sweetiex'z กล่าวว่า...

รับทราบค่ะ
- ศศิธร 3/9.

Nada Manokhan กล่าวว่า...

รับทราบค่ะ

-นฎา 3/8

sirapobva กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ
สิรภพ วจนะเศรษฐ์ กล่าวว่า...

รับทราบครับ
สิรภพ 3/11 เลขที่ 12

ศิรินยาพร 3/11 กล่าวว่า...

รับทราบค่ะ

ศิรินยาพร 3/11

parnpet kesorn กล่าวว่า...

รับทราบค่ะ
ปานเพชร 3/10

สาฬหะ กุลกิจ กล่าวว่า...

รับทราบครับ

สาฬหะ 3/11

thanaporn au กล่าวว่า...

ค่ะ ธนภรณ์3/11

ภูมิระพี พหรมมาศ กล่าวว่า...

คับ ภูมิระพี3/11

ภูมิศักดิ์ สินจรูญศักดิ์ กล่าวว่า...

รับทราบแล้วครับ ภูมิศักดิ์3/9

Pairz' Onnicha กล่าวว่า...

ทราบแล้วค่ะ อรณิชา 3/9

Kantaean Sakdakajornkert กล่าวว่า...

รับทราบค่ะ กัณฐวัณ 3/10

Natchanan Pat กล่าวว่า...

รับทราบคะ

นัทชนันท์ 3/11

Mamiaw'The best กล่าวว่า...

ทราบแล้วค่ะ

-พิชญา 3/9

ชินภัทร ห่านนิมิตกุลชัย กล่าวว่า...

รับทราบครับ
ชินภัทร 3/10

ธนดล คงสกุล กล่าวว่า...

รับทราบครับ ธนดล 3/9

ณัฐพล นิศารัตนชัย กล่าวว่า...

รับทราบครับอาจารย์ ณัฐพล 3/11

ปิยาพัชร สุวรรณรัตน์ กล่าวว่า...

รับทราบแล้วค่ะ
ปิยาพัชร 3/9

ปวันรัตน์ ทิพย์กองลาศ กล่าวว่า...

รับทราบค่ะ
ปวันรัตน์ 3/9

สัจธรรม ใจถาคำ กล่าวว่า...

รับทราบครับ
สัจธรรม 3/9

ขนิษฐา 3/8 กล่าวว่า...

รับทราบค่ะ ^^
ขนิษฐา 3/8

Matsupa Pong-udom กล่าวว่า...

รับทราบค่ะ มาศสุภา 3/9

lalita chumchaui กล่าวว่า...

รับทราบค่ะ ^^
-ลลิตา 3/9

วรรฤดี โกศัย กล่าวว่า...

รับทราบค่ะ วรรฤดี 3/9

วิรัญชนา 3/7 กล่าวว่า...

รับทราบค่ะ
3/7 วิรัญชนา

ทศพล ตรุโณภาส กล่าวว่า...

รับทราบครับ 3/2 ทศพล ตรุโณภาส

น้องเรียม กล่าวว่า...

รับทราบแล้วค่ะ
น้องเรียม 3/9

kitty ployly กล่าวว่า...

รับทราบค่ะ สุนันทา 3/10

Wannapa กล่าวว่า...

รับทราบค่ะ

วรรณนภา 3/10 เลขที่ 22

kanisorn thammasiri กล่าวว่า...

รับทราบครับ
คณิสร ธรรมศิริ ม.3/1

Warinya Samngamthong กล่าวว่า...

รับทราบแล้วค่ะ

วริญญา 3/9

กนกเชษฐ์ เดชะพรหมพันธ์ุ กล่าวว่า...

รับทราบเเล้วครับ
กนกเชษฐ์ 3/11

อาทิตย์ติยากรณ์ วิพะบูลย์ กล่าวว่า...

รับทราบค่ะ
-อาทิตย์ติยากรณ์ 3/9

ศุภรัตน์ พิมสาร กล่าวว่า...

รับทราบค้าาาาา :)
ศุภรัตน์ 3/7

สิรภพ วจนะเศรษฐ์ กล่าวว่า...

อาจารย์ครับ
ให้เลือกหัวข้อเดียว หรือว่า ทุกหัวข้อครับ

พันธวัช 3/2 กล่าวว่า...

รับทราบครับ
พันธวัช 3/2

วีรยุทธ ชัยชูมินทร์ กล่าวว่า...

รับทราบคับ
วีรยุทธ ชัยชูมินทร์ 3/8 เลขที่ 13

krutida กล่าวว่า...

เลือกหัวข้อเดียว ใส่ cd ส่งครู

แสดงความคิดเห็น